CEIM


ПОВОЛНОСТИ - ТИРЗ


ТИРЗ

Со цел да привлече странски инвестиции, Владата отвори 4 главни технолошко-индустриски развојни зони и уште неколку помали зони на повеќе локации во државата. Странските компании кои ќе одлучат да инвестираат во зоните можат да сметаат на поволности кои се вбројуваат меѓу најдобрите во Европа и пошироко. Двете најголеми зони се наоѓаат на неколку километри од Скопје, а воедно се и најпривлечни за инвестирање со оглед на близината на скопскиот аеродром и автопатот, како и поради поголемите можности за ангажирање персонал и набавка на стоки и услуги. Зоните се опремени со целосна инфраструктура и мрежи за струја, гас, вода и одвод на отпадни води. Од 2008 год., во временски период од само 5 години, повеќе мултинационални компании отворија фабрики во неколку зони ширум државата.

ПОВОЛНОСТИ И ОЛЕСНУВАЊА

Владата ги нуди следниве поволности и олеснувања на странските инвеститори кои ќе се одлучат да инвестираат во зоните:
целосно ослободување од данок на добивка за период од 10 години
целосно ослободување од персонален данок за период од 10 години
ослободување од ДДВ и царински давачки за стоки, суровини и машини
земјиште во зоните со можност за долгорочен закуп до 99 години
ослободување од плаќање надомест за уредување на градежното земјиште кон ЕЛС
ослободување од надоместоци за добивање градежни дозволи
бесплатен приклучок на гасовод, водоводна и канализациона мрежа
учество на Владата во трошоците за градба во ТИРЗ до 500.000 евра
зелен канал за стоките при спроведување на царинските формалности

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ - ДАНОЦИ И ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ ВО РАМКИТЕ И НАДВОР ОД ТИРЗ

ДАНОЦИ

ТИП НА ДАНОКСТАПКА ВОН ТИРЗСТАПКА ВО ТИРЗ

ДДВ18%0%
Данок на добивка10%0% за период од 10 години
Персонален данок10%0% за период од 10 години
ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ

ПРОИЗВОДИСТАПКА ВОН ТИРЗСТАПКА ВО ТИРЗ

Суровини0% - 15%0%
Машини5% - 20%0%