CEIM


УСЛУГИ: ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА


ЦЕИМ нуди логистичка поддршка на италијански фирми и физички лица со цел олеснување и експедитивност на деловните активности во Македонија. Услугите вклучуваат регрутирање персонал, секретарска поддршка, транспорт, изнајмување на целосно опремен деловен простор за пократки или подолги периоди итн.

Со оглед на исклучителната важност на брзата и прецизна деловна комуникација и премостување на јазичните бариери, ЦЕИМ става на располагање искусен тим на преведувачи, покривајќи ги речиси сите области.

Центарот ги обезбедува следните видови преведувачки услуги (во сите насоки) од овластени судски преведувачи за италијански и англиски јазик:

писмен превод;
консекутивен превод;
симултан превод.