CEIM


УСЛУГИ: АНАЛИЗА НА ПАЗАР


Искусниот тим на ЦЕИМ работи на обезбедување на следните стратешки информации до заинтересираните субјекти:

првичен увид и запознавање со бизнис-климата во Македонија;
посочување на бизнис-секторите од посебен интерес и можностите за пристап;
компаративни предности на компаниите заинтересирани за влез на пазарот;
позиционирање, таргет-групи и конкуренција;
дефинирање на реалните очекувања и факторите од стратешки интерес.

Со цел обезбедување ефикасни и професионални услуги, експертскиот тим на ЦЕИМ секојдневно врши:

истражувања врзани за економските и социо-политичките варијабили, земајќи ги
предвид и институционалните и правните аспекти;
анализи на пазарот на генерално ниво и по бизнис-сектори, како и меѓусекторски
зависности;
мониторинг и предвидување на економските треднови на макро и микро ниво.