CEIM


МИСИЈА


РАСТ НА КОМПАНИЈАТА

Нашата мисија се состои од подигнување на квалитетот на услугите и на целокупните активности на највисоко ниво, правејќи од ЦЕИМ водечка фирма во нејзиниот сектор на деловно работење.

ВАЛОРИЗИРАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ

Една од основните движечки сили на нашата компанија е стремежот кон постојано подобрување на тимот на вработени од аспект на продуктивноста и колегијалноста. Крајната цел е создавање единствен, сплотен и самоодржлив работен амбиент.

БИЛАТЕРАЛНИ ОДНОСИ

Економските односи помеѓу Италија и Македонија треба да се негуваат и подобруваат во секоја сфера, а токму оваа премиса лежи во основата на сите активности на ЦЕИМ. ЦЕИМ вложува напори во тој правец преку секојдневна соработка со италијански компании, бизнис-асоцијации и државни установи.