CEIM


МАКЕДОНИЈА: БИЗНИС-МОЖНОСТИ


Во изминатите години Владата примени комбинација од политики и мерки со цел привлекување странски инвестиции во Македонија. Со оглед на досегашните успешни резултати на тој план, сметаме дека синтетизираната презентација на бизнис-климата, поволностите и олеснувањата кои ги нуди Владата може да биде од исклучителна корист за странските компании, во очекување дека истите ќе ја изберат токму Македонија како следна дестинација за инвестирање.

Детален преглед: