CEIM


УСЛУГИ


ЦЕИМ обезбедува информации до заинтересираните субјекти со цел запознавање со бизнис-климата и домашниот пазар, посочувајќи ги притоа бизнис-секторите од посебен интерес и со висок потенцијал за инвестициони активности. Активната поддршка на Центарот продолжува и по почетниот период на консолидација на клиентите во форма на административна, техничка, финансиска и правна поддршка.

Во услугите на ЦЕИМ се вклучени и решенија "клуч на рака".

Во поглед на методите, пристапот и начинот на работа и интеракција со нашите клиенти, сметаме за потребно да наведеме дека нашите експерти и персонал дејствуваат секогаш во склад со воспоставените начела на компанијата: професионален прием, брз одговор и најдобра понуда по однос на квалитет / цена.

----

Детален преглед на нашите услуги:

АНАЛИЗА НА ПАЗАР БИЗНИС-ПРОМОЦИЈА
ИНВЕСТИЦИИ ПРАВНИ УСЛУГИ
ЈАВНИ НАБАВКИ ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА